PRAVNO OBVESTILO

Pogoji uporabe in omejitev odgovornosti

Vse informacije na spletnem mestu Univerze v Ljubljani Fakultete za Arhitekturo Erasmus Razstava, http://erasmusrazstava.fa.uni-lj.si (v nadaljnem besedilu spletne strani) so, če ni drugače določeno, informacije javnega značaja. Vse informacije, ki so vključene ali dosegljive s te spletne strani, se lahko kadarkoli spremenijo brez predhodnega obvestila.
Fakulteta za Arhitekturo (v nadaljnem besedilu: FA) deluje z največjo skrbnostjo pri objavi informacij in skrbi za njihovo pravilnost in ažurnost. Njena kazenska in civilna odgovornost za stvarne in pravne napake na informacijah je popolnoma izključena in ne odgovarja za nikakršno neposredno ali posredno škodo ali neprijetnosti, ki bi lahko uporabniku nastale zaradi uporabe morebitnih napačnih ali netočnih informacij, ki bi se znašle na spletnih straneh FA.
Dokumenti objavljeni na spletni strani nujno ne zajemajo in natančno ne reproducirajo vsakega uradnega besedila posameznega dokumenta. Kazenska in civilna odgovornost FA za napake je izključena in ne odgovarja za nikakršno neposredno ali posredno škodo ali neprijetnosti, ki bi lahko uporabniku nastale zaradi uporabe morebitnega napačnega materiala. Izjave in mnenja posameznih avtorjev oziroma razstavljavcev ne izražajo in zastopajo stališča Evropske komisije, Univerze v Ljubljani ali Fakultete za Arhitekturo.
FA priporoča uporabniku, da če sprejema pomembno ali celo nepopravljivo odločitev na podlagi podatkov,ki so objavljeni na našem spletnem mestu, preveri podatke pri pristojnem organu FA.
FA ne odgovarja kateremukoli uporabniku spletne strani za nikakršno posredno ali neposredno škodo ali neprijetnosti, ki bi lahko nastale zaradi tehničnih težav, oziroma nezmožnosti uporabe spletnih servisov.
Vsebina izjave o omejitvi odgovornosti se lahko kadarkoli spremeni brez vnaprejšnje najave in strinjanja uporabnikov.

Who we are

Our website address is: http://www.fa.uni-lj.si/

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za arhitekturo

Zoisova cesta 12 
SI – 1000 Ljubljana

What personal data we collect and why we collect it

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection.

An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Contact forms

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

If you have an account and you log in to this site, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select “Remember Me”, your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Analytics

We do not collect any analytics data. Our web host might collect some anonymous analytics data over which we have no access to or control of.

Who we share your data with

We do not share any personal data with anyone.

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.

Contact information

See initial page.

Additional information

All information on the website of the University of Ljubljana of the Faculty of Architecture Erasmus Exhibition, http://erasmusrazstava.fa.uni-lj.si (hereinafter the website) is, unless otherwise specified, information of a public nature. All information included or available from this website is subject to change at any time without notice.
The Faculty of Architecture (hereinafter: FA) works with the utmost care in publishing information and takes care of its accuracy and timeliness. Its criminal and civil liability for factual and legal errors in the information is completely excluded and is not liable for any direct or indirect damage or inconvenience that may occur to the user due to the use of any incorrect or inaccurate information found on the FA websites.
The documents published on the website do not necessarily cover and do not accurately reproduce every official text of an individual document. The FA’s criminal and civil liability for defects is excluded and shall not be liable for any direct or indirect damage or inconvenience that may occur to the user as a result of the use of any incorrect material. Statements and opinions of individual authors or exhibitors do not express and represent the views of the European Commission, the University of Ljubljana or the Faculty of Architecture.
The FA recommends that the user, if he makes an important or even irreversible decision on the basis of the information published on our website, check the information with the competent authority of the FA.
FA is not liable to any user of the website for any direct or indirect damage or inconvenience that may arise due to technical problems or inability to use the online services.
The contents of the disclaimer may be changed at any time without prior notice and consent of the users.